Fakta om PMS och PMDS

Premenstruellt syndrom (PMS) är vanligt hos kvinnor i fertil ålder, upp till 30 % har måttliga besvär. Den svårare formen, PMDS, som påtagligt påverkar relationer, social funktion och arbetsliv drabbar 3-5 %. Det uppskattas att ungefär 10 % av svenska kvinnor i fertil ålder önskar någon slags behandling för besvären.

Orsaker;

Etiologin är okänd men tillståndet förutsätter att menstruationscyklerna är ovulatoriska och att en corpus luteum bildas. Vissa metaboliter från progesteron, s k neurosteroider, med kraftfulla effekter i hjärnan misstänks utlösa besvären hos känsliga individer.

Symtom;

 • Nedstämdhet
 • Irritabilitet
 • Humörsvängningar/affektlabilitet
 • Ångest/oro
 • Minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • Koncentrationssvårigheter
 • Trötthet/minskad energi
 • Aptitförändring/sötsug
 • Sömnstörning
 • Känsla av kontrollförlust
 • Bröstspänning/-svullnad

Kriterierna för PMDS omfattar enligt DSM-V minst fem av symtomen ovan, varav ett ska vara bland de fem översta. Besvären skall finnas under den premenstruella veckan men saknas under den postmenstruella och tillståndet ska påtagligt påverka social funktion och arbetsliv. Symtomen får inte vara orsakade av läkemedel, inklusive hormonpreparat. Vissa kvinnor med PMDS har även kortvariga symtom i samband med ägglossningen.

Även för lindrigare former av PMS gäller att symtomen förekommer endast under lutealfasen och släpper när menstruationen är igång.

Besvären förvärras ofta av yttre faktorer som t ex stress.

Differentialdiagnoser

Depression, paniksyndrom, bipolärt syndrom och annan psykisk sjukdom, som inte är relaterad till hormonsvängningarna under menstruationscykeln. Det är relativt vanligt att t ex egentlig depression uppvisar en cyklicitet med försämring premenstruellt, men besvären finns då under hela menstruationscykeln. Även tillstånd som ger kronisk trötthet, t ex hypotyreos och utbrändhet kan misstolkas som PMDS/PMS.

Kvinnor som använder hormonella preventivmedel upplever ibland negativ humörpåverkan. Detta är att betrakta som en biverkan, inte PMS.

Utredning/provtagning

 • Anamnes och bedömning av svårighetsgrad
 • Prospektiv, daglig registrering av symtom under 1-2 menstruationscykler med hjälp av dagbok eller skattningsschema
 • Om menstruationscykeln inte är helt regelbunden kan S-progesteron verifiera ovulatoriska cykler
 • Provtagning för hormonell utredning, t ex för tyreoidasjukdom brukar inte behövas i typiska fall

Behandling

Vid lätta besvär behövs oftast inte någon farmakologisk behandling utan bara allmän information. Kartläggning av symtomen och ökad förståelse för tillståndets natur kan i sig vara terapeutiskt för vissa kvinnor.

Farmakologisk behandling

Det finns endast ett läkemedel med indikation PMDS i Sverige. Ett flertal andra farmaka har dock testats genom åren med mer eller mindre lyckad effekt.

SSRI (serotonin-återupptagshämmare)

Premalex

Premalex är det enda läkemedel som har indikation PMDS i Sverige. Substansen escitalopram ingår även i Cipralex. De flesta SSRI-preparat, SNRI-preparat och tricykliska antidepressiva har visat sig ha bättre effekt än placebo i kliniska studier. Generellt rekommenderas intermittent behandling (1-2 v före mens) vilket visat sig vara lika effektivt som kontinuerligt intag och ger minimalt med biverkningar. Effekten kommer efter ca 1 dygn vilket tyder på att mekanismerna inte är desamma som vid depressionsbehandling. Sexuella biverkningar (nedsatt libido och orgasmdysfunktion) är vanliga och patienterna bör förvarnas om detta. Rekommenderad dos är 20 mg dagligen för Premalex och ”lägsta depressionsdos”, t ex 50 mg sertralin. Observera att vid t.ex. depression är det olämpligt med intermittent SSRI-behandling varför differentialdiagnostik är viktigt (se ovan).

P-piller Yaz, Cilest

Eftersom kombinerade p-piller hämmar ovulationen borde de teoretiskt sett kunna användas i behandling av PMDS. Tyvärr kan p-piller dock förvärra symtomen eftersom man även tillför hormoner. Effekten är individuell och även beroende av vilket gestagen som ingår. Drospirenon-innehållande p-piller, särskilt Yaz som har regimen 24/4, har i kliniska, randomiserade studier visat sig ha god effekt mot PMDS. Andra, i första hand östrogenprofilerade, p-piller kan fungera men vissa kvinnor med PMDS är också extremt känsliga för syntetiska hormoner och kan reagera kraftigt i humöret. Gestagenprofilerade p-piller ger oftare en försämring av symtomen. Ibland kan kontinuerlig behandling med p-piller fungera bättre och patienten bör instrueras att göra 3-4 dagars uppehåll vid eventuell genombrottsblödning.

Effekten av medelpotent gestagen (Cerazette) och de nya estradiol-innehållande p-pillren är ännu inte testad i studier. Den positiva effekten av Yaz förklaras av regimen och av att drospirenon är besläktat med spironolakton (se nedan).

Spironolakton (Aldactone, Spironolakton)

I de fall kvinnan inte kan eller vill använda SSRI eller p-piller kan spironolakton testas. Substansen har inte bara diuretisk effekt, utan motverkar även effekten av steroidhormoner på receptornivå även i CNS. En viss effekt av spironolakton har påvisats både mot vätskeretention/svullnad och mot de psykiska besvären. Rekommenderad dos är 100 mg till natten p.o. premenstruellt under de dagar när patienten mår dåligt. Genom att ta medicinen innan sänggåendet minskas bekymren med ortostatism.

GnRH-agonister

Vid svår PMDS, där inga andra behandlingar fungerat, kan GnRH-agonister vara användbart. GnRH ges då i full dos vilken ger fullständig ovulationshämning. För att inte riskera osteoporos och andra negativa effekter av östrogenbrist måste dock östrogen och gestagen tillföras (s k add-back). Östrogendosen bör hållas låg, t ex 25-37,5 mikrogram transdermalt, och gestagen ges så sällan som möjligt med bibehållet endometrieskydd. 20 mg medroxyprogesteron i 14 dagar var tredje månad är lämpligt.

Annons